Algemene Voorwaarden  Rust door Yoga

Artikel 1 – De overeenkomst
1.1) Deelname aan één van de lessen, trainingen, cursussen of workshops betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

1.2) Je volgt de lessen, cursussen, trainingen of workshops volledig op eigen risico. Voer de houdingen uit met respect voor het lichaam zonder grenzen te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of beperkingen onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts, specialist of therapeut over deelname.

Artikel 2 – Betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor yogalessen een week voor aanvang van een lesperiode te betalen via overschrijving naar bankrekeningnummer NL21 KNAB 0255 4189 57 ten name van R.E.M. Boerkamp in Oldenzaal.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Rust door Yoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Voor workshops kan een deelnemer in geval van annulering een vervanger in zijn/haar plaats regelen. Bevestiging door Rust door Yoga is voorwaarde voor deelname van vervanger.

2.4) Het yogajaar voor wekelijkse groepslessen bestaat uit meerdere lesperiodes. Informatie over de lesperiodes is op de website gepubliceerd.

2.5) Door inschrijving voor een lesperiode verbind je je voor een gehele periode, welke telkens stilzwijgend voor de volgende periode wordt verlengd, mits 2 weken voor einde van een periode schriftelijk is opgezegd en door ‘Rust door Yoga’ is bevestigd. Je betaalt het lesgeld per periode telkens in één keer. Restitutie van het betaalde lesgeld is niet mogelijk.

2.6) Tussentijdse inschrijving voor een lesperiode is mogelijk, mits er een plek vrij is. Betaling van het lesgeld is naar rato van het aantal te volgen lessen binnen de lopende lesperiode.

2.7) Inschrijving voor een cursus betekent dat je je voor de duur van de cursusperiode verbindt.

Artikel 3 – Uitsluiting
3.1) Rust door Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les/workshop of training te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Rust door Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, cursus, training of workshop zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Gemiste lessen
4.1) Gemiste lessen in groepsverband of binnen een cursus of training kunnen niet worden ingehaald.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer.

4.3) Bij langdurige uitval door ziekte van de deelnemer kan deze met Rust door Yoga contact opnemen voor een betalingsregeling.

Artikel 5 – Annulering door Rust door Yoga
5.1) Rust door Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Rust door Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Artikel 6 – Wijzigingen
6) Rust door Yoga behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden via de website kenbaar gemaakt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1) Rust door Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) Rust door Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les/workshop.

Artikel 8 – Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Rust door Yoga betreffende deelname aan lessen, workshops of houden van cursussen, trainingen en andere  vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Rust door Yoga.

Rust door Yoga
NL21 KNAB 0255 4189 57
KvK-nummer 66372690

Versie 1.9  8/2022